Vietnamese / Tiếng Việt

Bone health is an important part of general health. Poor bone health can lead to osteoporosis. When the structure of bone is compromised and becomes weaker and less dense the bone has an increased risk of breaking. This is osteoporosis. Read more…

Sức khỏe xương là một phần quan trọng của sức khỏe tổng quát. Sức khỏe xương kém
có thể dẫn tới bệnh loãng xương. Khi cấu trúc của xương bị suy giảm, trở nên yếu hơn và
mật độ xương thấp hơn, xương tăng nguy cơ bị gãy. Đây là bệnh loãng xương. đọc thêm…